Scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing

2018-11-07 03:22:59 GMT2018-11-07 11:22:59(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong) Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong)
Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong) Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong)
Photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong) Photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong)
Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong) Aerial photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong)
Photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong) Photo taken on Nov. 5, 2018 shows the scenery of Yanqi Lake after rain in Beijing, capital of China. (Xinhua/Bu Xiangdong)
| PRINT | RSS