Water discharged from Shuangpai Reservoir in Yongzhou, C China's Hunan

2019-06-15 12:34:04 GMT2019-06-15 20:34:04(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu) Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu)
Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu) Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu)
Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu) Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu)
Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu) Aerial photo taken on June 14, 2019 shows water pouring out of sluices of the Shuangpai Reservoir in Yongzhou, central China's Hunan Province. (Xinhua/He Hongfu)
| PRINT | RSS