Winter scenery of scenic spot in Mohe City, Heilongjiang

2021-01-12 03:41:19 GMT2021-01-12 11:41:19(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on Jan. 11, 2021 shows a train running through a forest in a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Photo taken on Jan. 11, 2021 shows a train running through a forest in a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows a train running through a forest in a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows a train running through a forest in a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial panoramic photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial panoramic photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei) Aerial photo taken on Jan. 11, 2021 shows the winter scenery of a scenic spot in Mohe City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Xie Jianfei)
| PRINT | RSS