Beekeeper collects honey in Guizhou

2018-02-06 06:14:37 GMT2018-02-06 14:14:37(Beijing Time) Xinhua English
A beekeeper collects honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua) A beekeeper collects honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua)
A beekeeper checks honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua) A beekeeper checks honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua)
A beekeeper shows honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua) A beekeeper shows honey in Anle Village of Rongjiang County, southwest China's Guizhou Province, Feb. 5, 2018. (Xinhua/Li Changhua)
| PRINT | RSS