Huge-fishing-net harvest held in Qiandao Lake in E China's Zhejiang

2018-11-29 02:55:50 GMT2018-11-29 10:55:50(Beijing Time) Xinhua English
Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi) Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Fishes jump out of water in a huge-fishing-net harvest on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi) Fishes jump out of water in a huge-fishing-net harvest on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi) Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Visitors watch a huge-fishing-net harvest on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi) Visitors watch a huge-fishing-net harvest on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)
 Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi) Fishermen pull a huge fishing net on the Qiandao Lake in Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, Nov. 28, 2018. More than 30 fishermen took part in a huge-fishing-net harvest here on Wednesday. (Xinhua/Huang Zongzhi)
| PRINT | RSS