In pics: aquaculture farming areas in Lianjiang, Fujian

2020-11-11 03:58:10 GMT2020-11-11 11:58:10(Beijing Time) Xinhua English

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows a fishing boat sailing on an aquaculture farming area in Xiaocheng Township, Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows an aquaculture farming area in Ankai Township, Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows a fishing boat sailing on an aquaculture farming area in Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows an aquaculture farming area in Ankai Township, Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows fishing boats sailing on an aquaculture farming area in Ankai Township, Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

Photo taken on Nov. 10, 2020 shows a fishing boat sailing on an aquaculture farming area in Xiaocheng Township, Lianjiang County, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Wei Peiquan)

| PRINT | RSS