Aerial view of Dagu River in Qingdao

2021-04-06 02:34:43 GMT2021-04-06 10:34:43(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua) Aerial photo taken on April 5, 2021 shows a view of Dagu River in Qingdao, east China's Shandong Province. (Photo by Liang Xiaopeng/Xinhua)
| PRINT | RSS