Scenery of Xilingol Grassland in Inner Mongolia

2021-07-13 09:05:44 GMT2021-07-13 17:05:44(Beijing Time) Xinhua English
Sheep forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Sheep forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
Horses run on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Horses run on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
Horses forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Peng Yuan) Horses forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Peng Yuan)
Herdsmen walk out of a mongolian tent on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Herdsmen walk out of a mongolian tent on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
Horses forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Horses forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
Sheep forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Sheep forage on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
Horses run on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen) Horses run on the Xilingol Grassland in north China's Inner Mongolia Autonomous Region, July 12, 2021. (Xinhua/Lian Zhen)
| PRINT | RSS