Snow view at Lushan Mountain scenic spot, E China

2021-12-27 07:11:04 GMT2021-12-27 15:11:04(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on Dec. 25, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang) Aerial photo taken on Dec. 25, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
Visitors take photos of snow view at the Lushan Mountain scenic spot in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province, Dec. 25, 2021. (Xinhua/Wan Xiang) Visitors take photos of snow view at the Lushan Mountain scenic spot in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province, Dec. 25, 2021. (Xinhua/Wan Xiang)
A visitor takes photos of snow view at the Lushan Mountain scenic spot in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province, Dec. 25, 2021. (Xinhua/Wan Xiang) A visitor takes photos of snow view at the Lushan Mountain scenic spot in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province, Dec. 25, 2021. (Xinhua/Wan Xiang)
Photo taken on Dec. 25, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang) Photo taken on Dec. 25, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
 Photo taken on Dec. 26, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang) Photo taken on Dec. 26, 2021 shows the view of Lushan Mountain scenic spot after a snowfall in Jiujiang City, east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)
| PRINT | RSS
Add Comment