Picturesque scenery of blooming flowers

2018-04-09 01:47:43 GMT2018-04-09 09:47:43(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun) Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)
Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun) Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)
Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun) Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)
Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun) Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)
Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun) Photo taken on April 8, 2018 shows scenery in Zhou Ji Expo Garden in Nantong City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Xu Congjun)
| PRINT | RSS
Add Comment