Dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Jiangsu

2020-11-16 03:34:06 GMT2020-11-16 11:34:06(Beijing Time) Xinhua English
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua) Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)
A visitor paints in a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province, Nov. 15, 2020. (Photo by Xu Changliang/Xinhua) A visitor paints in a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province, Nov. 15, 2020. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua) Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)
A tourist visits a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province, Nov. 15, 2020. (Photo by Xu Changliang/Xinhua) A tourist visits a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province, Nov. 15, 2020. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)
Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua) Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)
| PRINT | RSS
Add Comment