In pics: a pair of long feet snipes at SE China's township

2017-04-15 06:15:21 GMT2017-04-15 14:15:21(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun) Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun)
Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun) Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun)
Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun) Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun)
Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun) Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun)
Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun) Photo taken on April 14, 2017 shows a pair of long feet snipes at Dongshi Township of Jinjiang City, southeast China's Fujian Province. (Xinhua/Mei Yongcun)
| PRINT | RSS