Huishan clay figurines featuring Chinese lunar New Year of Dog

2018-02-03 03:09:08 GMT2018-02-03 11:09:08(Beijing Time) Xinhua English
Photo taken on Feb. 2, 2018 shows Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Huan Yueliang) Photo taken on Feb. 2, 2018 shows Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Huan Yueliang)
A craftswoman colors Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang) A craftswoman colors Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang)
A craftswoman displays Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang) A craftswoman displays Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang)
A craftswoman colors Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang) A craftswoman colors Huishan clay figurines featuring the Chinese lunar New Year of Dog in Wuxi City, east China's Jiangsu Province, Feb. 2, 2018. (Xinhua/Huan Yueliang)
| PRINT | RSS