Tourists view plum blossoms in China's Chongqing

2018-03-13 01:45:26 GMT2018-03-13 09:45:26(Beijing Time) Xinhua English
Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Qin Tingfu) Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Qin Tingfu)
Tourists walk under plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao) Tourists walk under plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)
Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao) Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)
Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao) Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)
| PRINT | RSS