Inheritor guides children to learn Xin'gan papercutting in Jiangxi

2019-07-04 03:43:46 GMT2019-07-04 11:43:46(Beijing Time) Xinhua English
Children make papercutting works in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Children make papercutting works in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi)
Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi)
Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, shows a papercutting work in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, shows a papercutting work in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi)
Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi) Peng Xuping, an inheritor of Xin'gan papercutting, guides children in papercutting in Xin'gan County, east China's Jiangxi Province, July 3, 2019. Xin'gan papercutting is listed as a national intangible cultural heritage. (Xinhua/Peng Zhaozhi)
| PRINT | RSS