Rime scenery seen in NE China's Jilin

2016-02-24 00:35:17 GMT2016-02-24 08:35:17(Beijing Time)  Xinhua English
Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)
Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)
Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)Tourists enjoy the rime scenery at a scenic spot in Jilin, northeast China's Jilin Province, Feb. 23, 2016. (Xinhua/Zhu Jianlun)
| PRINT | RSS
Editor: Zhao Wei
Add Comment