People visit Zuohai Marine World in Fuzhou, Fujian

2021-05-03 11:03:40 GMT2021-05-03 19:03:40(Beijing Time) Xinhua English
People visit the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei) People visit the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei)
A child visits the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei) A child visits the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei)
People visit the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei) People visit the Zuohai Marine World in Fuzhou, capital of southeast China's Fujian Province, May 2, 2021. (Xinhua/Song Weiwei)
| PRINT | RSS