View of Guwudang Mountain in Handan, Hebei

2021-05-03 11:56:43 GMT2021-05-03 19:56:43(Beijing Time) Xinhua English

 

Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli) Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli)
Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli) Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli)
Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli) Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli)
Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli) Aerial photo taken on May 2, 2021 shows the view of Guwudang Mountain in Handan, north China's Hebei Province. (Xinhua/Xing Guangli)
| PRINT | RSS