Tea competition held in Lishui, Zhejiang

2021-05-01 11:57:08 GMT2021-05-01 19:57:08(Beijing Time) Xinhua English
An employee shows a glass of tea water during a tea processing competition in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, April 30, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua) An employee shows a glass of tea water during a tea processing competition in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, April 30, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua)
People stir and roast fresh tea leaves during a competition in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, April 30, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua) People stir and roast fresh tea leaves during a competition in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province, April 30, 2021. (Photo by Li Suren/Xinhua)
Aerial photo taken on April 30, 2021 shows a tea picking competition at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province. (Photo by Li Suren/Xinhua) Aerial photo taken on April 30, 2021 shows a tea picking competition at a tea garden in Sanshi Village, Jingning She Autonomous County in Lishui, east China's Zhejiang Province. (Photo by Li Suren/Xinhua)
| PRINT | RSS